Intro

Voorwoord

Het familiewapen van moederskant:

van de(r) Pol(l), Holland-Brabant

Deze website is mede, dankzij o.a. de vriendelijke en welwillende medewerking van, naar hetgeen nu is gebleken, mijn waarde,  sinds kort (2020) verre nicht Hannie de Ruiter-Peltzer, verre neven  Richard Everard, Louis Berger, Mr. Frans Rip, Arjen de Kievit, Alexander de Mahieu, Tycho Strijk, Nico Dekker, Peter Martens, Paul von Winckelmann, Prof. Dr. T. Blokland en Drs. Christian Rümke en een nazaat van Johannes Jan Groninger, Dick Nijborg, mogelijk gemaakt. Ik wil hen daarvoor dan ook langs deze weg hartelijk danken. Het doel van het publiceren van deze stamboom is met name om deze nog meer te completeren. Mijn streven is om de takken zo breed mogelijk te spreiden; daarom is alle aanvullende informatie, zowel in de vorm van gegevens, documenten, foto’s, e.d., dan ook van harte welkom!

Bovendien is deze website bedoeld ter nagedachtenis aan alle, ook verre familieleden die ons in de loop van de tijd ontvallen zijn. Opdat zij nimmer vergeten worden! Met name mijn levenloos geboren kleinzoontje Javier en jong gestorven kleinzoontje Ferran Peter Christian.

Indien u om privacyredenen alsnog niet akkoord gaat met de (summiere) publicatie van uw gegevens dan wordt u vriendelijk verzocht mij dat mede te delen. Ik zal dan onmiddellijk zorgdragen voor verwijdering hetgeen echter de stamboom minder compleet maakt uiteraard.

Tenslotte: Betreffende het geslacht MOLLET: Terug naar het verleden, vanaf mijn betovergrootvader (Carel Jacob Mollet) was ik het spoor in feite bijster, dit aangezien zijn overlijdensakte niet meer te raadplegen is in Salatiga waar hij was overleden. In het Gemeentearchief aldaar wist men mij te vertellen, dat een heel dossier overlijdensaktes uit de periode 1879-1880 was verdwenen en over het hoe en waarom wist men evenmin.. Daar sta je dan, een vermoeiende en langdurige reis ten spijt. Geen verwijzing naar geboorte en ouders, NIETS…. Maar dertig jaar jaar ervaring leert dat je met (theoretische) vermoedens en logica ook ver kan komen, ondanks het gemis aan concreet bewijs.. Mijn mening is dit: zolang je maar openheid van zaken blijft geven moet dit stukje houvast acceptabel kunnen zijn. Zo gezegd zo gedaan: wat ik tot nu toe heb gevonden en naast elkaar kon leggen levert slechts een conclusie: ALLE MOLLETS uit Java moeten afstammeling geweest zijn van een en dezelfde stamvader: Samuel Mollet (Molet) uit Friedrichsdorf (D), een nazaat van een Hugenoot uit Frankrijk. Mijn vader, Joseph Casper Maurits had het altijd al aangegeven: Wij stammen af uit Frankrijk.. tja, oorspronkelijk wel, dat is in feite ook zo want al die Mollets hebben hun oorsprong Frankrijk en zijn uitgeweken naar o.a. Belgie, Spanje, Engeland, Duitsland, Letland, de VS, enz. dus zo moeilijk kan die conclusie niet zijn. De vraag bleef: na Frankrijk, uit welk land stamden wij dan?? De 1e logica zou kunnen zijn: NL, met name Zeeland! Want daar zijn de Nederlandse Mollets grotendeels geconcentreerd, waren daar een nieuwe leven begonnen en hebben zich elders binnen Nederland verspreid. Ooit was ik aanwezig geweest bij een grote MOLLET reunie in het midden van NL, naar ik meen Zeist of Driebergen. De organisatie weet ik helaas niet meer want ik was er ook nog niet zo mee bezig.. Wat ik mij nog kon herinneren was een grote zaal met lange rijen tafels naast elkaar. Het was er al redelijk druk en je kon de afkomst duidelijk onderscheiden: blank, bruin en donkerbruin…Aan een grote muur hing een groot stuk plakkaat met daarin de stamboom…!? Wat heb ik nu spijt dat ik dat niet heb vastgelegd!!  Bij deze roep ik de organisatie dan ook op om zich te melden want mijn nieuwsgierigheid is nog steeds heel groot! Maar nu terug naar het NU met de vraag: Welke MOLLET is als koloniaal naar het voormalig Nederlands Indie vertrokken, in welke periode en was hij onze stamvader? Voor zover ik heb kunnen nagaan en aan de hand van twee testamenten, zijn een Pieter en Willem Salomon Mollet met de VOC in Batavia aangekomen. Pieter Mollet, afkomstig uit Zeeland, woonde destijds in Padang en maakte op 5 januari 1755 een testament op, dat op 22-3-1758 in de Weeskamer te Batavia werd ingediend. Hij  had twee relaties, waarvan een wettelijk: Ggm. Elisabeth Bierman en een relatie met Sie Nami, een inlandse vrouw. In zijn testament benoemde hij twee zoons, Pieter Daniels Mollet, geboren uit het wettelijk huwelijk en Daniel Mollet (geadopteerd, lees: erkend). Nadien loopt het spoor van deze twee zoons dood, aannemende dat zij jong moeten zijn overleden… Willem Salomon was ongehuwd en had geen nazaten (Bron: Testament d.d. 16-11-1770, opgemaakt te Batavia). Er was een Antoine Molet uit Belgie als militair naar O.I. vertrokken maar hij was na afloop van zijn contract teruggegaan. Idem dito een Nicolas Mollet uit Zwitserland! Dan Samuel Mollet (* 7-2-1756): was in de 18e eeuw uit Friedrichsdorf (D), via Amsterdam, als Soldaat van de VOC, Kamer Amsterdam, met het schip HOLLAND, naar Batavia, Nederlands Indie, vertrokken. Na zijn ontslag uit de VOC vestigde hij zich in Semarang, huwde (vermoedelijk daar of in Djogja) Petronella Krull, kreeg minimaal vijf kinderen en maakte carriere als Officier Dragonder Cavalerie bij de Lijfwacht van de Sultan. Vanuit Semarang moeten zijn nazaten zich verspreid hebben over o.a. Celebes (Het huidige Sulawesi, omgeving Menado), heel Java, Borneo (Kalimantan) en de Molukken (oa. Ternate). Wat deze kwestie in feite nog complexer maakt is, dat sommige vrouwelijke MOLLETS weliswaar kinderen hebben gebaard, echter dat de vader onbekend is gebleven. Eén tak “Mollet”, dat van Johannes Christoffel, zoon van Maria Antoinetta Mollet, heb ik (eveneens theoretisch) kunnen achterhalen wie zijn (voor-)vader MOET zijn geweest: PHILIPPUS TIELEN! In de geboorteakte van Johannes Christoffel en dat van zijn twee zusters (waarvan een jong overleden) stond hij n.l. genoemd als AANGEVER bij de BS van Djogjakarta en alle drie waren ze in zijn huis geboren. Later had hij de nog in leven zijnde dochter Antoinetta erkend (!?) zodat zij de naam TIELEN kreeg en is hij met haar en zijn tweede echtgenote vertrokken naar NL. Johannes Christoffel erkende hij om onverklaarbare reden(en) niet en liet hij achter bij zijn grootmoeder! Binnen de familie gonsden jarenlang de geruchten van een geadopteerde Mollet, als zijnde het 13e kind (Brengt ongeluk!?) van een andere Mollet (!?). Had dus betrekking op Johannes Christoffel, kon niet missen… Update: mijn theorie is bevestigd door de uitslag van een DNA test van neef Eddy Fredriksz! Wat ook frappant is en een gewoonte destijds, is naams-opvolging, dus ook een belangrijke indicatie! Voorbeeld: Carel Jacob Mollet; komt voor in onze tak als dat van Johannes Christoffel. Toeval, net als die adoptie…., of…..?? En mijn stelling wordt tevens versterkt door het feit, dat alle almanakken en naamlijsten uit eind 18e en begin 19e eeuw geen enkele (!) Mollet als inwoner laat zien in andere plaatsen behalve Semarang!! Volgens de Volkstelling van 1819 woonde Pieter Samuel Mollet, zoon van Samuel Mollet en na diens overlijden, als enigste inwoner in Semarang. Na 1827 verhuisde hij vanuit Semarang naar Soerakarta en overleed tenslotte in Djogjakarta. Mijn eindconclusie en stelling is en blijft (voorshands) dus: ALLE Mollets uit het voormalig Nederlands Indie stammen af van deze Samuel Mollet (alias Moillet), het KAN haast niet anders.

Laatste UPDATE:

Mijn vermoedens zijn nu waarheid met BEWIJS: Het VOC-contract van Samuel Mol(l)et uit Friedrichsdorf, D!!! Hij  is 100% onze stamvader!! Mede dankzij de verkregen informatie van de archivaris uit Friedrichsdorff EN het bewijs van het VOC contract (Zie rubriek “Stamboek en Pensioenregister”) kan ik definitief deze conclusie nu trekken!! 

Salam!! P.D. Mollet